Regulamin korzystania z serwisu internetowego bazamaszyn.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego bazamaszyn.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis internetowy bazamaszyn.pl jest własnością firmy Tech 1 sp. z o.o.  z siedzibą w 96-500 Sochaczew Poland, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8371818176, Regon: 363872374, KRS 0000922649 zwanym również zamiennie „Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• pod numerami telefonów: + 48 600 465 890
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@bazamaszyn.pl

1.2 Korzystając z serwisu bazamaszyn.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
1.3 Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu: komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa w wersji aktualnej z włączoną usługą niezbędnych aplikacji.

2. Definicje

2.1 Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.bazamaszyn.pl.
Usługodawca – właściciel serwisu bazamaszyn.pl.
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bazamaszyn.pl.
Ogłoszenie – informacja zawierająca informacje o maszynie lub urządzeniu, usłudze lub innej ofercie.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika poza Serwisem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

3. Prawa autorskie

3.1 Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do właściciela serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.2 Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez wyraźnej zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

4. Usługi oferowane w serwisie

4.1 Serwis internetowy bazamaszyn.pl zawiera informacje i ogłoszenia zawierające ofertę sprzedaży nowych i używanych maszyn i urządzeń przemysłowych, ofertę usług związanych z transportem, montażem i serwisem maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ofertę instytucji finansujących zakup.
4.2 Serwis internetowy bazamaszyn.pl jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Usługodawcą.
Na stronach serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z:
• Pobieranie wzorów umów i dokumentów umieszczonych w zakładce do pobrania (usługa bezpłatna)
• Przeglądania zamieszczonych ogłoszeń oraz korzystania z podanych danych kontaktowych (usługa bezpłatna)
• Przesyłanie formularzy kontaktowych w celu pozyskania dodatkowych informacji (usługa bezpłatna)
4.3 Warunkiem otrzymania danych kontaktowych i informacji na temat ogłoszenia, jest podanie przez Użytkownika swoich danych kontaktowych oraz teleadresowych włącznie z nazwą firmy.
4.4 Usługodawca oferuje również Usługi dodatkowe związane z procesem kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń takie jak wycena maszyn i urządzeń, organizacja sprzedaży i procesu dostarczenia i instalacji maszyny, doradztwo i sprzedaż urządzeń pomocniczych, wyszukiwanie maszyn oraz doradztwo przy finansowaniu transakcji. Zakres i cena Usługi dodatkowej są ustalane każdorazowo między Użytkownikiem i Usługodawcą.

5. Ceny

5.1 Wszystkie ceny podane w ogłoszeniach i cennikach są cenami netto bez podatku Vat. Wyjątek stanowią ogłoszenia w których jest podana wyraźna informacja, że cena zawiera już należny podatek Vat.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

6.1 Usługodawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, a zwłaszcza za przedmioty i usługi znajdujące się w ogłoszeniach, będące własnością podmiotów i osób trzecich. Korzystanie z oferty zawartej w ogłoszeniach odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie do dokładności, ważności, stanu technicznego, dostępności oraz legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w ogłoszeniach.
6.2 Usługodawca nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Serwisem bazamaszyn.pl za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza Serwisu odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie do dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
6.3 W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Usługodawcy wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6.4 Usługodawca nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1 Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.bazamaszyn.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: info@bazamszyn.pl., podając w tytule wiadomości: Reklamacja
7.2 Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.
7.3 Użytkownik, który zawarł umowę z Usługodawcą poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego jest Usługodawca.
8.2 Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktu oraz realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom oraz osobom fizycznym:
• zamieszczającym ogłoszenia sprzedaży lub usług związanych z transportem, montażem lub serwisem urządzeń przemysłowych,
• posiadającym urządzenia przeznaczone do sprzedaży i interesujące Użytkownika,
• instytucjom oferującym usługi finansujące zakup.
8.3 Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Przekazanie danych może być: ustne, telefoniczne, z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w Serwisie.
8.4 Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
8.5 Zasady gromadzenia danych osobowych przez operatora internetowego i operatora usług hostingowych są udostępnione w zakładce Polityka prywatności na dole Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.bazamaszyn.pl.

9. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

9.1 Usługodawca informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
10.2 Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.10.2016 r.

 

Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.